اخبار، نکات و منابع در مورد رویدادها و رسانه های اجتماعی